Team:UESTC-China/team teamintroduction

team

Team Introduce


PI

Lixia Tang

Yong Zhang

Xuelian Zheng

Juan Feng


Advisor

Binglin Liu

Copyright © 2018 iGEM UESTC-China