Team:NYMU-Taipei/Team

Hao-Tung Liu
Kuo-Lun Yeh
Ming-Sheng Hsu
Han-Song Tseng
Hsuan-Yu Lin
Wei-Tung Chen
Shih-Siun Ou
Huei-Chu Cheng
Yu-Chieh Shiao
Chih-Yeh Lin
Katsuhito Hayashi
Ian-Hou Lao
Kuang-Ying Chen
Yu-Chun Chang
Pei-Ya Chao
Jake Yang
Yasmin Lin
Annabel Chang
INSTRUCTORS
Chuan-Hsiung Chang
Ching-Fen Chang
Jude Clapper
Chih-Chiang Chen